Open brief aan kardinaal Wim Eik over sluiting St Jacobuskerk

Excellentie,

Uitgangspunt zou moeten zijn, zoals in 2010 schriftelijk werd vastgelegd, dat onze Sint Jacobus Parochie als een Rooms Katholieke parochie deel uitmaakt van een inspirerend, duurzaam, aansprekend en pastoraal verbindend fundament gesteund vanuit haar Bisdom Utrecht.

Onze RK gemeenschap is een kleurrijke Parochie waar zo’n 500 personen haar geloofsbeleving en viering in haar eigen locale geloofsgemeenschap houden. Enkele jaren geleden gaven wij, onder uitdrukkelijke voorwaarden, onze St. Jacobuskerk over aan een overkoepelende organisatie. Mede op basis van U, Bisschop Eijk, voor een door U gewenste bredere samenwerking. Helaas constateer ik dat de communicatie vanuit het Bisdom Utrecht te wensen overliet en op essentiële punten er niet is. Nog erger niet motiverend was en nog steeds niet is! Onze Parochie werd continue genegeerd en bestuurlijke zaken, als er al een bestuur was, boven ons functioneerde menigmaal niet.

In een geloofsgemeenschap dient er m.i. ruimte te zijn voor een wederzijdse diversiteit en openheid, uiteraard e.e.a. volgens de eigen Kerkelijke Regels, waarbij ook het hoofd van een Kerkorganisatie zich daar dan aan dient te houden. Pastores en vrijwilligers werken met respect en liefde voor elkaar samen, staan midden in de wijk en zijn uitnodigend voor jong en oud. Ook een kerkgebouw heeft daarin, in mijn ogen, zelfs een bijzondere betekenis. Enerzijds als markant gebouw en herkenbaar symbool van het geloof, anderzijds als plaats van ontmoeting en verbinding.

Onze geloofsgemeenschap zocht en zoekt telkenmale naar manieren om zoekende mensen te ontmoeten en om hen ruimte te bieden voor hun vragen. Gebruikmakend van diverse bijeenkomsten, zoals in 2014 en 2015, kregen wij steeds meer inzicht waar wij staan en naar welke toekomst wij willen. Wat heeft ons Bisdom daarmee gedaan? Ik stel vast, vrijwel niets! Onze geloofsgemeenschap is er een die te midden van onze wijk Zuilen staat, wel degelijk een functie heeft en waarbij in mijn opinie ons gebouw de hoeksteen is waar wij willen zijn en waar wij willen bijeenkomen. Wij willen een vitale geloofsgemeenschap zijn en ook blijven waarbij dit in de vieringen van de sacramenten en in andere vieringen blijvend tot uiting moet kunnen komen.

Wij creëren ruimte voor bezinning en gebed. In onze geloofsgemeenschap wordt er een sterk accent gelegd op de medeverantwoordelijkheid van parochianen en vrijwilligers. Het pastoraal team werd van bovenaf eind vorig jaar ontdaan van haar ziel d.m.v. het ontslag van een van Uw maar zeker ook onze beste steunpilaren. Ik heb totaal niets gezien van enige Barmhartigheid vanuit het Bisdom Utrecht integendeel zelfs zou ik zeggen. Bijna tweehonderd kerkgangers waren bij een emotioneel afscheid op 27 december jl. aanwezig. Slechts een kille reactie zagen wij vanuit het Bisdom Utrecht. Begeleiding hebben onze pastores van boven nodig en dat is een belangrijke taak die weggelegd is vanuit een inspirerend Bisdom. Het inspireren en toerusten van vrijwilligers volgt dan vanzelf.

Via het maandblad van de Ludgerusparochie vernam ik dat per 1 juli er geen erediensten in onze kerk meer mogen worden gehouden. U gaat over tot kerksluiting en verbod op vieringen in Zuilen. Ik vat daarom ter verduidelijking nogmaals de belangrijkste punten samen. Over uw voorgenomen besluit om vieringen in onze kerk te verbieden, stellen mijn kerkjuridische adviseurs dat het verbod op het houden van erediensten voordat er sprake is van een niet meer voor bezwaar en beroep vatbaar decreet evenzogoed aangevochten kan worden als ware het de facto een bisschoppelijk decreet tot onttrekking aan de eredienst. Los nog van door mij vastgestelde door het Bisdom Utrecht gemaakte procedurefouten binnen uw eigen kerkrecht.

Daarnaast stel ik vast dat de onzekerheid m.b.t. de mogelijke kerksluiting, al enkele jaren veel van onze parochianen helaas heeft doen besluiten om geen of gedeeltelijke financiële bijdrage te leveren. Zij hebben gelden apart gelegd mede omdat het Bisdom Utrecht hen niet motiveerde. De terugloop van inkomsten uit de kerkbalans is dus, vaststelbaar, een direct gevolg van uw beleid om de vieringen in onze gemeenschap te ontmoedigen en de via de pers aangekondigde, sluiting van onze kerk. Wat ik overigens geheel niet begrijp is dat U stelt dat de parochie over te weinig pastores beschikt om bij vieringen in onze kerk voor te gaan. Let wel U zelf stopte met de priester opleiding. Gelukkig kwam U later op dit besluit terug. Maar ja toen was het leed al geschied.

Wat mij betreft gaan wij versterkt door met onze vieringen in onze eigen, nog steeds gewijde kerk en we laten ons daarbij geen niet-beargumenteerde beperkingen opleggen. Is sta voor 100 % achter het doorgaan van onze activiteiten. Wij blijven vieren zoals we dat al decennia lang doen. In verbondenheid met de RK wereldkerk en traditie. En we blijven dit doen zolang onze kerk niet door een definitief bisschoppelijk decreet (dus na onze beroepsprocedure) tot onttrekking aan de eredienst wordt getroffen. Onze geloofsgemeenschap is open en gastvrij!

Mag ik U vragen bent U dat ook voor ons?